Boeren tussen Boomwallen

Het Boeren tussen Boomwallen project is een breed opgezet project en een vervolg op het ‘Boomwal als Apotheek’ project. Dit is in de afgelopen jaren in de regio Achtkarspelen uitgevoerd bij verschillende VANLA leden. In het Boeren tussen Boomwallen project krijgt dit onderzoek een vervolg, maar gaat er ook breder gekeken worden naar de waarde van bestaande landschapselementen met mogelijke uitbreiding naar verschillende vormen van Agroforestry.

Het project concentreert zich op enkele belangrijke thema’s die als kansrijk zijn aangegeven vanuit de regio. Het gaat dan onder andere over koolstofvastlegging, biodiversiteit, dierenwelzijn en diergezondheid, landschapswaarde, klimaatrobuustheid en waterhuishouding en de daarbij verder te ontwikkelen verdienmodellen en inpassingsplannen. Door middel van veldproeven en bijeenkomsten willen we boeren betrekken in dit project. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Achtkarspelen (VANLA) of Noardlike Fryske Wâlden. In januari/februari zal er berichtgeving volgen voor de mensen die zich eerder als geïnteresseerde hebben opgegeven of aanwezig waren bij de avondbijeenkomst op 13 april 2021, waar we input hebben opgehaald om het projectplan te schrijven. Het project heeft een looptijd tot en met 2024, maar omdat het project iets later beschikt is dan verwacht kan dit mogelijk nog met een jaar verlengd worden.

De partners van dit project zijn: VANLA en NFW (aanvragers), Landschapsbeheer Friesland, Louis Bolk Instituut, Van Hall Larenstein en de Friese Milieufederatie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provinsie Fryslân en de subsidieregeling Versnellingsagenda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *