Missie & doel

Wij – VANLA, Van Hall-Larenstein, Nordwin College, Landschapsbeheer Friesland, KennisCentrum voor Natuur en Leefomgeving en Stichting Wrâldfrucht – zijn een 4-jarig project gestart in de gemeente Achtkarspelen in De Friese Wouden met als titel ‘De boomwal als apotheek voor vee en bron van biodiversiteit’.

Missie

Wij willen dat ‘silvopastoraal boeren’ in De Friese Wouden de standaard wordt. Deze manier van ‘agroforestry’ betekent het creëren van stroken van eetbare bomen en struiken in het weiland voor het vee. De Friese Wouden leent zich hier bij uitstek voor met het actief intact houden van het cultuurlandschap van vele boomwallen. Het vergroten van de rijkdom aan planten-, struiken- en bomensoorten in boomwallen is goed voor de gezondheid van het vee (apotheekfunctie), de natuur en zorgt voor een innovatief cultuurlandschap. Het vormt een gezonde maatschappelijke basis voor de toekomst en versterking van onze streek De Friese Wouden!

Doel

Er voor zorgen dat er minimaal 10 VANLA-boeren in de gemeente Achtkarspelen systemen voor voederbomen en –struiken (houtige gewassen) beschikbaar maken voor hun (melk)vee via nieuwe en bestaande aanplant op een manier dat er praktijkgerichte kennis wordt opgedaan m.b.t. de gezondheidsbevorderende effecten van deze vegetatie (economisch voordeel) en de ecologische voordelen.

Aan de hand van de resultaten van het project en de kennis die gedurende de 4 jaar is opgedaan, bekijken we of voortzetting richting andere gemeentes in De Friese Wouden mogelijk en wenselijk is.